Daltonský plán

Daltonský plán patří mezi reformní pedagogické směry. Jeho zakladatelkou je americká učitelka Helena Parkhurstová (1887 – 1973), která své myšlenky uvedla do praxe ve vyšší koedukované škole ve městě Dalton ve 20. letech 20. století. Ve vzdělávání dětí viděla příležitost nejen pro rozvíjení jejich vědomostí a dovedností, ale i možnost rozvíjet celou jejich osobnost. Daltonský plán není ucelený systém, který je nutný dodržovat, nýbrž soubor principů a organizačních postupů, které ovlivňuje styl výuky.           

Hlavní myšlenkou daltonské výuky je podporování aktivní práce žáků. Základ daltonské výuky tvoří tři principy: samostatnost, zodpovědnost, spolupráce. Zapojení všech žáků do výuky směřuje k týmové práci, která je důležitá pro jejich budoucí profesní život. Na základě předem stanovených pravidel plní žáci stanovené úkoly, přičemž si vybírají místo ke své práci (v lavici, na koberci, na chodbě aj.), pořadí úkolů (čím začnou) i způsob zpracování (samostatně nebo ve spolupráci). Dostatek svobody při učení vede žáky k zodpovědnosti i k uvědomění si svých schopností a dovedností. Každý pracuje svým tempem a ve vlastním časovém rozvrhu. Ke sledování žákových pokroků během výuky slouží tabulky, ve kterých si žáci individuálně značí plnění úkolů. Zvyknout si tak na určitý systém práce, který je ukazatelem jak pro učitele, tak pro spolužáky. Za svou práci nesou zodpovědnost a jsou vedeni k dokončení započaté práce a k celkovému zhodnocení své práce. Během daltonské výuky si upevňují své vědomosti, neboť nejvíce se naučí a zapamatují to, k čemu dospěli sami nebo ve spolupráci se svými spolužáky. Učitel je při daltonské výuce v roli poradce, který poskytuje pouze návod k řešení, ne správnou odpověď. V daltonské výuce se učitel může žákům ve větší míře individuálně věnovat  a efektivně diferencovat výuku  pro různé úrovně  schopností žáků.       

 

DALTONSKÝ PLÁN V NAŠÍ TŘÍDĚ 

Výuce s prvky daltonského plánu se věnujeme od v 1. třídy. Vzhledem k tomu, že se letos střídá v naší třídě více vyučujících, je daltonský plán zařazován do výuky různých způsobem. Úkoly Daltonu jsou rozmanité: vypracovávání pracovních listů, práce s popisovací tabulkou, skládací úkoly na koberci, pamětní ústní úkoly atd. Za splněné úkoly získávají žáci body, které si vyznačují na svých daltonských metrech. Po dosažení určitého počtu bodů následuje odměna. Při Daltonu žáci procvičují probrané učivo a také se učí sociálním dovednostem.

 

Základem jsou pro nás daltonské principy, ze kterých vychází naše práce.

Volnost: Sám/sama si vyber pořadí, tempo a místo plnění úkolů.

Samostatnost: Uč se spoléhat sám/sama na sebe.

Zodpovědnost: Snaž se dané úkoly splnit.

Spolupráce: Můžeš se poradit, spolupracovat.

 

Dále máme stanovena pravidla, která se učíme dodržovat.

1. Pozorně si přečti zadání.

2. Snaž se vyřešit úkol sám/sama.

3. Pomoc hledej v encyklopedii, učebnici, sešitě, na nástěnce...

4. Pokud si nevíš rady, požádej o pomoc spolužáka.

5. Jestliže i potom si nevíš rady, požádej o pomoc učitele.

6. Nedávej nikomu opisovat, snaž se jen poradit a vysvětlit.

7. Úkol podepiš a odevzdej na určené místo.

8. Vyznač značkou splněný úkol do tabulky.

 

Můžeš:

- si vybrat, který úkol splníš dříve a který později

- si vzít úkol navíc (extra úkol)

- jít na WC

- posvačit

Nesmíš:

- opisovat

- říct spolužákovi úplný výsledek

- vykřikovat, pobíhat ani jinak rušit spolužáky 

 

ZA CO MOHU ZÍSKAT BODY? ZA...

  • klasický měsíční Dalton (viz popis výše)
  • procvičování učiva v ČJ, M, AJ, ČaS
  • prezentace
  • měsíční domácí četbu
  • měsíční detektivní pátrání
  • vybrané domácí úkoly
  • aktivitu navíc

 

 

Výsledek ročního Daltonu

1 - 50 bodů: Simča, Mirek, Adam, Štěpán

51 - 100 bodů: Aneta, Valča, Natka, Sabča, Erik, Míša

101 - 150 bodů: Heda, Magda, Kamil, Vašek, Jáchym

151 - 200 bodů: Adélka, Kuba

201 a více bodů: Peťa